Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q

Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q to zaawansowany system, który pozwala użytkownikom monitorować i kontrolować temperaturę, wilgotność i poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu. System ten wykorzystuje szereg czujników i sterowników, które rejestrują i monitorują dane, a następnie przesyłają je do oprogramowania użytkownika. Oprogramowanie pozwala użytkownikom kontrolować, jak dane są przetwarzane, a także optymalizować system, aby zapewnić optymalną wydajność. System ten jest szczególnie przydatny w przypadku budynków, w których panuje duży ruch lub wymagana jest kontrola temperatury. Jego funkcje obejmują również możliwość tworzenia alarmów w przypadku wykrycia nieprawidłowości, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Przepisy prawne dotyczące wentylacji
1. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. " (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami) 

2. Normy stosowane w wentylacji

Normy do obowiązkowego stosowania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Za obowiązujące uznaje się następujące normy

 • PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
 • PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. WymaganiaPN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Inne normy związane

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określeniaPN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznegoPN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludziPN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. WymaganiaNajważniejszą normą z punktu widzenia projektanta jest norma PN-83/B-03430
Dnia 8 lutego 2000 r. uchwalono zmianę Az-3 do tej normy

Najważniejsze postanowienia normy:

Budynki mieszkalne

1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/hw kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną:a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h
b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/hw łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/hw wydzielonym WC - 30 m3/hw pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/hw kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/hdla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.
Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

2. W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

3. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

4. Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w sposób

a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji a mniejszym niż 0, 3 m3/(mˇhˇdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:

w górnej części okna ( w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lubw otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albow przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0, 5 a nie większym niż 1, 0 m3/(m*h*daPa2/3), pod warunkiem że okna wyposażone są w skrzydło uchylno - rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.

b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej

2) Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

3) Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić min. 220 cm2(wartość zgodna z zapisem w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych).

4) Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd. ). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych(piwnice, pralnie, suszarnie itd. )

5) Wentylacja piwnic - minimum 0, 3 wymiany na godzinę.

6) Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

7) Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2

8) Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.

9) Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

10) Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

Budynki zamieszkania zbiorowego.

1) Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić
a) dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
b) dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
c) dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach - 30 m3/h
d) kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego

Budynki użyteczności publicznej:

a) Pomieszczenia przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi

20 m3/h dla każdej przebywającej osoby30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)klimatyzowane oraz wentylowane pomieszczenia o nie otwieranych oknach - 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, 50 m3/h jeśli jest dozwolone paleniePrzy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej można stosować jedynie przewody indywidualne. Dopuszcza się odchylenie przewodu od pionu o kąt 30 stopni.

Prawidłowe usytuowanie przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-89/B-10425

Jeżeli kąt nachylenia połaci dachowej jest nie większy niż 12 stopni wymiar B winien wynosić min. 0, 6m. Przy dachach o kącie nachylenia powyżej 12 stopni i:

pokryciu łatwo palnym wymiar B winien wynosić min. 0, 6 mpokryciu niepalnym lub trudno palnym wymiar B winien wynosić min. 0, 3 m a wymiar A min. 1, 0m.


Zobacz także:

Nawiewniki powietrza - przepisy prawne

Przepisy związane z koniecznością czyszczenia instalacji wentylacyjnych

Izolacja kanałów wentylacyjnych

FAQ

Możesz napotkać problemy z touchpadem, które obejmują brak reakcji na dotyk / niepoprawne kliknięcia / brak działania itp. Zapoznaj się z opisanymi w tym temacie krokami rozwiązywania problemów.

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 • Windows 11
 • Windows 10

System operacyjny Windows 11

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywny

Spróbuj użyć klawisza funkcyjnego (klawisza skrótu), aby aktywować/dezaktywować funkcję touchpada i upewnić się, że touchpad nie reaguje na dotyk po dezaktywacji.

 1. Sprawdź w rzędzie klawiszy funkcyjnych, czy [klawisz skrótu touchpada , ] na klawiaturze jest obecny — zwykle jest to klawisz F6 lub F9.
  Adnotacja: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi.
 2. Naciśnij lub naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny  +  (w zależności od wybranej opcji klawiszy skrótu), a następnie sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlony komunikat [Touchpad is enabled] (touchpad jest aktywny . com/images/2021/11/15/2c6816b6-2376-4b24-b105-7fbb207be1e0. png"/>
  Jeśli po aktywowaniu klawisza skrótu touchpada problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywowany w ustawieniach systemu operacyjnego Windows

 • Wpisz i wyszukaj [Touchpad settings] (ustawienia touchpada) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/14711e4b-d8bc-4675-b0be-cd45bc9e2a2f. png"/>
 • Upewnij się, że funkcja touchpada jest ustawiona na [On] (wł. ) .
  Adnotacja: Jeżeli masz podłączoną mysz, upewnij się, że wybrana jest opcja [Leave touchpad on when a mouse is connected] (pozostaw touchpad aktywny, kiedy mysz jest podłączona) . com/images/2021/11/15/790ed38b-2429-43f4-af5a-a85b7463ce2e. png"/>
 • W polu Gestures & interaction (gesty i interakcja) sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami . com/images/2021/11/15/8224c5cf-3741-4f18-bbe6-ddb04061c594. png"/>
  Jeśli po aktywowaniu touchpada w ustawieniach systemu operacyjnego Windows problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.
 • Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 • Odłącz urządzenia zewnętrzne, na przykład: zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, napędy CD/DVD, klucze itp.
 • Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:
  Jak używać WinFlash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?
  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?
  Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:
  Jak uruchomić usługę Windows Update?
  Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?
 • Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

  Pobierz i zainstaluj niezbędne sterowniki

  Przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować niezbędne sterowniki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki? . (Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS).

 • Pobierz i zainstaluj sterownik [Intel I2C] w kategorii Chipset (chipset).
  Adnotacja: Jeżeli sterownik Intel I2C jest niedostępny z witryny pomocy technicznej ASUS, oznacza to że dany produkty ma zintegrowany z systemem Windows sterownik szeregowego kontrolera IO, dlatego nie musisz go instalować ręcznie.
  Adnotacja: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego kroku. com/images/2021/11/15/e7e96b4c-c618-4bb5-a827-56ed8c7966ba. png"/>
 • Pobierz i zainstaluj sterownik [ASUS Precision Touchpad] w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). com/images/2021/11/15/d66affda-7a39-448a-bc0c-1c750ad03781. png"/>
  Po zainstalowaniu tych sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy funkcja touchpada działa poprawnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.
 • Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

  Sterownik Intel I2C

  Adnotacja: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego rozdziału, aby rozwiązać problemy.

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/4b5e8c22-51ab-4a1f-b119-2d0199d8dd7a. png"/>
 • Kliknij strzałkę obok [System devices] (urządzenia systemowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Adnotacja: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku. com/images/2021/11/15/d36b7830-3d5b-4948-ad3d-8e7d57b40adb. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik Intel I2C. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Jeżeli widzisz kilka sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, odinstaluj pierwszy sterownik, a następnie powtórz proces dla pozostałych. com/images/2021/11/15/b33706c5-e524-4ff7-8d05-81f1325a0637. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/1a15ffcb-b978-47fe-ae27-6321fda18fe8. png"/>
 • Po odinstalowaniu wszystkich sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik Intel I2C w kategorii Chipset (chipset).
  Adnotacja: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS. com/images/2021/11/15/6e94eed9-43a3-43e8-945e-a1cfe3b6610e. png"/>
  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.
 • Sterownik ASUS Precision Touchpad

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/74ec076d-10ea-4d90-99fd-fea9814eba3a. png"/>
 • Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [ASUS Precision Touchpad] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . com/images/2021/11/15/842f168c-b7e9-4357-b3ed-67d1e2cabde3. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik ASUS Precision Touchpad. Kliknij prawym przyciskiem myszy [ASUS Precision Touchpad] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2021/11/15/b3c4a045-b131-40da-9481-931289d74ed0. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/64389641-625d-4432-833f-d9da1b8e9f38. png"/>
 • Po odinstalowaniu sterownika ASUS Precision Touchpad, najpierw uruchom ponownie komputer.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika ASUS Precision Touchpad, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik ASUS Precision Touchpad w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). com/images/2021/11/15/7ab05036-ec28-4e73-ac91-d4fbf873eb33. png"/>

  Sterownik Microsoft Input Configuration Device

 • Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [Microsoft Input Configuration Device] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . com/images/2021/11/15/e830a29f-8b9a-430f-8e4d-570cc1d2f396. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik Microsoft Input Configuration Device. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft Input Configuration Device] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2021/11/15/7c9fc6f0-e48b-414b-a64a-25e642811cd5. png"/>
 • Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/b3710b7a-c8af-4bff-8a0e-7857ec7d14a7. png"/> 
 • Po odinstalowaniu sterownika Microsoft Input Configuration Device, najpierw uruchom ponownie komputer.

  Przywróć system z punktu przywracania

  Jeśli problem z touchpadem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. com/pl/support/FAQ/1018810/">Jak używać punktu przywracania systemu? .

  Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

  Zresetuj komputer

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

  Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

  Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

  System operacyjny Windows 10


 • Przewiń tę stronę i sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami . com/images/2021/11/15/8b7aa67d-0f9b-420c-b970-c27a5cd85950. png"/>

  Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 • KategoriaKlawiatura/ Touchpad/ Mysz
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q

  Bezpośredni link do pobrania Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Asus Be249q